Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των υπηρεσιών του vintage shop υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις διατάξεις του ν. 2472/1997,  όπως έχει συμπληρωθεί µε τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες  95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι  όροι του παρόντος διατυπώνονται λαμβανομένου υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος – αν και µη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων  σχετικά µε τα ζητήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το Κτήμα Βουρβουκέλη διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων του παρόντος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν ενημέρωσης σας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το Κτήμα Βουρβουκέλη διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, µε την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και µόνο αρχές. Διατηρεί αρχεία µε τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία αποστέλλετε αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε µε το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσετε την ύπαρξη προσωπικού αρχείου, τη διόρθωση αυτού ή την αλλαγή του.

Το Τμήμα Πωλήσεων είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.